Kancelaria świadczy pomoc prawną na rzecz Klientów indywidualnych, jak i Klientów prowadzących działalność gospodarczą, w tym spółek prawa handlowego.

Zakres świadczonej pomocy prawnej obejmuje przede wszystkim sprawy z zakresu:

prawa rodzinnego – między innymi:

 • sprawy o rozwód i separację,
 • unieważnienie małżeństwa,
 • sprawy o uregulowanie kontaktów z małoletnim dzieckiem,
 • pozbawienie, ograniczenie i przywrócenie władzy rodzicielskiej,
 • przysposobienie,
 • sprawy o alimenty,
 • sprawy o zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej,
 • sprawy o podział majątku wspólnego,
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa,
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie.

prawa spadkowego – między innymi sprawy:

 • o stwierdzenie nabycia spadku,
 • dotyczące przyjęcia lub odrzucenia spadku, w tym długów spadkowych,
 • uchylenia się od skutków prawnych niezłożenia oświadczenia woli o odrzuceniu spadku w termnie,
 • dotyczące obalenia testamentów odręcznych i szczególnych,
 • o zachowek,
 • o wykonanie zapisu testamentowego,
 • o zabezpieczenie spadku,
 • o dział spadku (w tym zniesienie współwłasności oraz podział majątku dorobkowego).

prawa gospodarczego – między innymi:

 • doradztwo przy wyborze formy prawnej planowanej działalności gospodarczej
 • pomoc w tworzeniu osobowych i kapitałowych spółek prawa handlowego oraz ich rejestrowaniu,
 • reprezentowanie Klientów przed sądami, organami egzekucyjnymi, organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami,
 • stałą i kompleksową obsługę prawną spółek prawa handlowego oraz przedsiębiorców wykonujących działalność na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG), a także w formie spółki cywilnej,
 • reprezentacja w sprawach o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały,
 • opiniowanie i sporządzanie projektów szeroko rozumianych dokumentów, w tym umów (także z zakresu prawa cywilnego), statutów, regulaminów oraz uchwał,
 • restrukturyzację podmiotów gospodarczych, w tym połączenia, podziały oraz przekształcenia spółek prawa handlowego,
 • sprawy o zawezwanie do próby ugodowej,
 • polubowną i sądową windykację należności,
 • sprawy o wyjawienie majątku przez nierzetelnego kontrahenta,
 • przygotowywanie opinii z zakresu prawa cywilnego, spółek handlowych oraz prawa upadłościowego,
 • sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości,
 • reprezentacja w sprawach dotyczących odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki.

prawa zobowiązań oraz prawa rzeczowego – między innymi:

 • sprawy o zapłatę z umów,
 • sprawy o świadczenia niepieniężne z umów,
 • sprawy o odszkodowania (w tym błędy w sztuce lekarskiej i zdarzenia medyczne, przewlekłość postępowań sądowych itp.),
 • sprawy dotyczące wypadków komunikacyjnych,
 • sprawy o ochronę dóbr osobistych,
 • negocjowanie, sporządzanie i zabezpieczanie wykonania umów,
 • polubowną i sądową windykację należności od nierzetelnych kontrahentów,
 • ustalanie i regulowanie stanu prawnego nieruchomości,
 • sprawy o zasiedzenie (prawa własności, użytkowania wieczystego, służebności),
 • sprawy o zniesienie współwłasności,
 • zwrot nakładów poniesionych na nieruchomości i ruchomości,
 • przywrócenie utraconego posiadania,
 • wydanie nieruchomości (w tym eksmisja),
 • sprawy o wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z rzeczy,
 • sporządzanie pism procesowych i środków zaskarżenia (w tym zażaleń, apelacji, skarg kasacyjnych, skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, wznowienie postępowania, przywracanie terminów, sprzeciwy lub zarzuty od nakazów zapłaty).

prawa karnego oraz prawa wykroczeń – między innymi:

 • obronę w sprawach karnych przed organami ścigania i sądami, w tym w sprawach karnych skarbowych, także na etapie postępowania przygotowawczego,
 • obronę w sprawach o wykroczenia, w tym wykroczenia skarbowe,
 • reprezentowanie osób pokrzywdzonych przestępstwem w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego oraz powoda cywilnego w postępowaniu karnym,
 • sprawy z zakresu prawa wykonawczego, w tym sprawy o zarządzenie wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności, odroczenie wykonania kary, warunkowe zawieszenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie z wykonania kary,
 • sporządzanie zażaleń, apelacji i kasacji w postępowaniu karnym.
 • sporządzanie prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia oraz dalsza reprezentacja.

prawa pracy – między innymi:

 • sprawy o ustalenie stosunku pracy,
 • sprawy o przywrócenie do pracy,
 • sprawy dotyczące roszczeń wynikających z niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy,
 • sprawy o zapłatę odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy,
 • sprawy dotyczące zakazu konkurencji,
 • sprawy o wydanie i sprostowanie świadectwa pracy.

prawa administracyjnego – między innymi:

 • reprezentacja w sprawach prowadzonych przez organy administracji publicznej,
 • reprezentacja w sprawach przed sądami administracyjnymi,
 • sporządzanie odwołań, zażaleń, skarg oraz skarg kasacyjnych.

prawa autorskiego – między innymi:

 • sporządzanie i opiniowanie projektów umów dotyczących praw własności intelektualnej (umowa o stworzenie utworu, ustanowienie licencji, przeniesienie majątkowych praw autorskich),
 • sporządzanie opinii prawnych dotyczących w/w praw,
 • reprezentacja w sprawach o naruszenie praw autorskich.