Adwokat

Tomasz Franosz

Potrzebujesz pomocy

Pomoc prawna

Profesjonalna, kompleksowa i interdyscyplinarna pomoc prawna dla firm, przedsiębiorstw i klientów indywidualnych.

Konsultacje

Wybór odpowiedniego prawnika może zmienić bieg sprawy.

Prawo Cywilne, Deweloperskie i Nieruchomości

Prawo Karne i Wykroczeniowe

Prawo Spółek (Handlowe)

Prawo Karne Gospodarcze i Karne Skarbowe

Prawo Administracyjne i Podatkowe

Prawo Rodzinne i Spadkowe

Prawo Medyczne

Prawo Bankowe

Odszkodowania

RODO: Ochrona Danych Osobowych i AML

Prawo Pracy

O Kancelarii

Kancelaria Adwokacka Tomasz Franosz, dzięki bogatemu kilkunastoletniemu doświadczeniu, zajmuje się kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych (w tym spółek deweloperskich), jednostek samorządu terytorialnego a nadto wspiera klientów indywidualnych w sprawach karnych, karno-skarbowych, cywilnych (w tym w windykacji należności) oraz wszystkich pozostałych dziedzinach prawa. Wysoce wyspecjalizowany zespół oferuje pomoc prawną zarówno w formie jednorazowych zleceń, jak i stałej obsługi w reprezentacji przed sądami i urzędami, sporządzaniu i opiniowaniu dokumentów czy doradztwie prawnym.

Nasi klienci mogą liczyć na obsługę prawną z zachowaniem najwyższych standardów jakości, całkowitą dyskrecję, indywidualne podejście, pełne zaangażowanie Kancelarii oraz zrozumiały i przystępny sposób komunikacji. Dotychczasowe doświadczenia potwierdzają, że takie podejście pozwala nam na skuteczne podjęcie się prowadzenia nawet najtrudniejszych spraw maksymalizując wspólnie z naszymi Klientami szanse powodzenia.

Z naszym zespołem stale współpracują również: doradca podatkowy, notariusze, rzeczoznawcy majątkowi, komornicy, mediatorzy, audytorzy, tłumacze przysięgli, a także biegli i specjaliści w dziedzinach bhp, rachunkowości, budownictwa, architektury, medycyny, rekonstrukcji wypadków drogowych, geodezji czy weterynarii.

Opinie

Formy współpracy

Okresowa współpraca

Okresowa współpraca/obsługa prawna oznacza świadczenie usług prawnych w pełnym zakresie na podstawie umowy o współpracy opartej na zasadach wynagrodzenia ryczałtowego pozwalającego na odpowiednie zaplanowanie i uwzględnieniu kosztów pomocy prawnej w budżecie lub w oparciu o ustaloną stawkę za godzinę pracy — co oznacza brak konieczności ponoszenia opłat w okresach, gdy sprawa nie wymaga podejmowania przez Kancelarię czynności, które to rozwiązania rekomendujemy tym Klientom, których problemy prawne wymagają korzystania z profesjonalnej pomocy prawnej jednakże z uwagi na ich charakter, rodzaj lub częstotliwość występowania nie stała obsługa prawna nie jest konieczna. Ta forma współpracy rekomendowana jest Klientom, którzy ze względu na rodzaj czy rozmiar prowadzonej działalności, nie wymagają stałej obsługi prawnej lub takim, których sprawy przedziela dłuższy niż zazwyczaj okres pozornej bezczynności. Dla Klienta ważne jest to, że nad rozwiązaniem problemu prawnego czuwa jeden zespół, znający temat i w konsekwencji reagujący z uwzględnieniem wszystkich zmiennych oraz niuansów.

Powyższe przybrać może między innymi formę opracowywania rozwiązań dla określonego problemu lub kontraktu (np. opinie prawne, udział w negocjacjach, ekspertyzy, oferty, umowy, wnioski, odwołania, skargi itp.) aż do zakończenia zlecenia. Jeżeli rozwiazywanie problemów prawnych Klienta nie wymaga nawiązania stałej obsługi prawnej bądź sprawa należy do szczególnie skomplikowanych i interdyscyplinarnych wymagających szczególnej formy zaangażowania rekomendowane jest skorzystanie z tej formy współpracy. Zlecenia składane naszej Kancelarii wykonywane są przez specjalistę z danej dziedziny prawa bądź też przez zespół prawników i współpracowników w przypadku spraw o wyjątkowej zawiłości i stopniu skomplikowania.

Zlecenia rozliczane są w oparciu o czas faktycznie przeznaczony na rozwiązanie problemu, z zastosowaniem stawki ustalonej na etapie zlecania sprawy do prowadzenia, w wysokości uwzględniającej stopień skomplikowania sprawy. System ten stosowany jest w szczególności, gdy zakres prac i czas niezbędny na ich wykonanie jest obiektywnie trudny bądź niemożliwy do oszacowania. Do wynagrodzenia doliczane są, w zależności od ustaleń, ewentualne koszty poniesione przez Kancelarię przy wykonywaniu zlecenia – m.in. koszty dojazdów, delegacji itp.

Jednorazowe zlecenie

Kancelaria oferuje swoim Klientom możliwość nawiązania współpracy w formie jednorazowego zlecenia, co jest optymalnym rozwiązaniem przede wszystkim dla klientów indywidualnych, ale także dla firm i przedsiębiorców, których problem (niezależnie od tego jakiej dziedziny prawa dotyczy) jest o charakterze incydentalnym o niskim poziomie skomplikowania. Koszt obsługi w tym przypadku zależny jest od rodzaju i stopnia zawiłości sprawy, a także niezbędnego nakładu pracy. Jednorazowa usługa może dotyczyć zarówno zlecenia prowadzenia sporów sądowych, przed organami ścigania, administracyjnymi lub podatkowymi, jak i udzielania porad prawnych, opiniowania i opracowywania umów, regulaminów, ugód, ich projektów, a także doradzania w rozwiązywaniu innych problemów prawnych.

Przed zleceniem sprawy do prowadzenia doradzamy w pierwszej kolejności spotkanie z prawnikami Kancelarii, na którym Klient przedstawi swój problem prawny, a nasi prawnicy pomogą we wstępnym opracowaniu możliwych strategii działania. Na tym etapie następuje także wycena usługi z przedstawieniem szacunkowych kosztów związanych z prowadzeniem sprawy. Po zaakcentowaniu przez strony warunków współpracy podpisywana jest umowa, a gdy prawidłowa realizacja zlecenia tego wymaga, także podpisanie pełnomocnictwa uprawniającego do działaniu w imieniu Klienta. Kancelaria hołduje zasadzie bieżącego i szczegółowego informowania każdego Klienta o wszystkich zdarzeniach mogących mieć wpływ, chociażby hipotetycznie, na jego sytuację prawną, faktyczną, ekonomiczną i przedstawia warianty kolejnych działań procesowych oraz związane z nimi nakłady pracy i potencjalne koszty celem umożliwienia Klientowi podjęcie racjonalnej decyzji dotyczącej dalszych kroków w sprawie, w szczególności przy uwzględnieniu niezbędnych nakładów na prowadzenie sprawy, w tym kosztów wpisów sądowych, opłat skarbowych, opinii biegłych. W przypadku usług reprezentacji przed sądami i organami należy mieć na uwadze, że rozliczenie może następować etapami tj. za prowadzenie sprawy w danej instancji (co w przypadku sprawy, która kończy się na etapie postępowania pierwszoinstancyjnego gwarantuje minimalizację kosztów).

Stała obsługa prawna

Stała obsługa prawna polega na zawarciu umowy generalnej gwarantującej kompleksową i bieżącą obsługę prawną i oznacza regularne świadczenie usług prawnych dla danego przedsiębiorcy w pełnym zakresie, włącznie z możliwością pełnienia na życzenie Klienta dyżurów w wyznaczonych godzinach w jego siedzibie. Umowa o współpracy reguluje ilość godzin, jaką kontraktuje dany Klient (firma, przedsiębiorca, ale często także klient indywidualny) i zobowiązuje Kancelarię do świadczenia usług w granicach ustalonych godzin w  danym miesiącu. Wychodząc naprzeciw potrzebom Klientów, których sprawy mogą tego wymagać, oferujemy także możliwość świadczenia usług ponad uzgodniony limit godzin za uzgodnioną odrębnie stawkę godzinową (stosowane dopiero po wykorzystaniu limitu godzin w danym miesiącu).

Obsługa obejmuje prowadzenie spraw sądowych, pozasądowych, a także bieżące rozwiązywanie problemów prawnych. Stała obsługa prawna ma na celu także reprezentowanie podmiotu (osoby fizycznej bądź prawnej) w aspektach jego działalności prawnej, szczegółowo określonej w podpisanej z Kancelarią umowie, przez cały czas jej obowiązywania.

Świadczymy pomoc prawną w zakresie wszystkich problemów prawnych, z jakimi spotykają się firmy, przedsiębiorcy lub osoby fizyczne w swojej działalności oraz codziennym życiu, przy czym obsługa może być prowadzona we wszystkich lub tylko wybranych dziedzinach działalności Klienta. Prawnicy Kancelarii pozostają w gotowości do udzielenia pomocy zgodnie z indywidualnymi potrzebami Klienta. W zależności od treści podpisanej z Kancelarią umowy, obsługiwany w ramach stałej obsługi prawnej podmiot ma także prawo zwrócić się o udzielenie informacji w zakresie objętym umową, w każdym czasie w godzinach urzędowania Kancelarii, a w sprawach nagłych także poza godzinami pracy.

Masz problem prawny? Potrzebujesz opinii prawnej? Nie znasz stanu prawnego? Zaufaj nam.

Kancelaria adwokacka Adwokata Tomasza Franosz znajduje się w Rudzie Śląskie. Obsługujemy jednak nie tylko mieszkańców aglomeracji śląskiej, ale obcokrajowców potrzebujących pomocy prawnej na terenie Polski. Profesjonalna wiedza, poparta latami ciągłej nauki i praktyki, umożliwia nam udzielanie kompleksowej pomocy prawnej w wielu dziedzinach.

Dobro klienta jest dla nas priorytetem dlatego stawiamy nacisk na sprawną komunikację.

Do każdej sprawy podchodzimy z pełnym profesjonalizmem, zachowując przy tym empatię, która pozwala na budowanie trwałej relacji z klientem.