Specjalizacje

Obsługa prawna firm i przedsiębiorstw

Dlaczego stała obsługa ze strony adwokata jest niezbędna i korzystna? Właściwa organizacja biznesu jest kluczem do sukcesu – najlepiej wiedzą o tym właściciele i prezesi dobrze prosperujących firm.
Zabezpieczenie jakie daje współpraca z kancelarią adwokacką jest kluczowe i niezastąpione, niezależnie od tego czy w grę wchodzą duże czy małe pieniądze.

Konsultacje, doradztwo i pomoc prawna oraz reprezentacja w sądzie

Nasza Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną oraz zastępstwo procesowe dla klientów indywidualnych, którzy znaleźli się w trudnej bądź niejasnej sytuacji prawnej i potrzebują pomocy w rozwiązaniu swojego problemu, niezależnie od jej formy.

Prawo Cywilne i Nieruchomości

Kancelaria specjalizuje się we wszelkich sprawach cywilnych regulujących niemalże wszystkie aspekty naszego życia, przy czym świadczymy usługi prawne zarówno na etapie przedprocesowym (w tym we wszelkich formach mediacji, ugodowego zakończenia sporu), jak i w trakcie postępowania sądowego oraz na etapie wykonawczym i egzekucyjnym (Sprawy z zakresu prawa rzeczowego/nieruchomości, prawa umów, Sprawy spadkowe, Sprawy wekslowe etc.). Pomagamy wszystkim uczestnikom obrotu cywilnoprawnego, tj. osobom fizycznym, przedsiębiorcom, firmom oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, które na mocy ustawy posiadają zdolność prawną, prowadząc sprawy z zakresu umów, zobowiązań, dóbr osobistych, sprawy o ustalenie istnienia lub nieistnienia prawa lub stosunku prawnego, a także sprawy o rentę, zadośćuczynienie, odszkodowanie. Zakres udzielanej pomocy prawnej obejmuje także szeroko rozumiane prawo nieruchomości, w tym sprawy z zakresu prawa rzeczowego (zasiedzenie, naruszenie posiadania, eksmisje, wydanie nieruchomości, wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości, zniesienie współwłasności, służebności, ograniczone prawa rzeczowe).

Prawo Karne i Wykroczeniowe

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi w spawach karnych i wykroczeniowych, reprezentując naszych Klientów (podejrzanych, oskarżonych, pokrzywdzonych oraz świadków) zarówno na etapie postępowań przygotowawczych (począwszy od postępowań prowadzonych przed Policją, Prokuraturą i innymi organami prowadzącymi postępowania przygotowawcze), w procesach sądowych na terenie całego kraju, a także w ramach postępowań karno-wykonawczych (odroczenie lub przerwa w wykonaniu kary, postępowań w sprawach SDE i innych). Prowadzimy również obronę w postępowaniach spowodowanych wydaniem Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA), oraz z powodzeniem reprezentujemy pokrzywdzonych, gwarantując im pomoc w toku postępowań przygotowawczych i sądowych. Pomoc prawna udzielana przez Kancelarię dotyczy nie tylko spraw w sprawie przestępstw stypizowanych w Kodeksie karnym lub Koreksie wykroczeń, ale także czynów, które mogłyby wypełniać znamiona przestępstw uregulowanych w ustach szczególnych. Skorzystanie z profesjonalne pomocy prawnej jest kluczowe, w szczególności mając na uwadze skomplikowany charakter regulacji w przedmiocie zasady terytorialności, czasu i miejsca popełnienia przestępstwa, czynów ciągłych, ciągów przestępstw, ich zbiegów, form stadialnych i zjawiskowych etc.

Prawo Spółek (Handlowe)

Obsługa Korporacyjna firm i przedsiębiorstw

Kancelaria w ramach świadczonych usług zapewnia spółkom prawa handlowego, przedsiębiorcom oraz innym podmiotom gospodarczym z różnych branż profesjonalną i kompleksową obsługą korporacyjną (w tym między innymi: stała lub doraźna obsługa prawna, sprawy rejestrowe, windykacja, doradztwo i audyty, spory sądowe). Oferta obejmuje między innymi doradztwo oraz opracowywanie dokumentacji w zakresie bieżącej działalności podmiotów gospodarczych, negocjowanie opiniowanie i przygotowywanie umów gospodarczych z wszystkich dziedzin prawa, sporządzanie opinii prawnych oraz prowadzenie mediacji z kontrahentami. Wszechstronna obsługa w sprawach korporacyjnych obejmuje w szczególności: opracowywanie dokumentów założycielskich (np. umów spółki, statutów, regulaminów organizacyjnych), aktywne uczestnictwo w procesie tworzenia podmiotów (np. zawieranie umów spółki i statutów przed notariuszem, reprezentowanie przed sądami oraz organami w postępowaniach rejestracyjnych, uzyskiwanie wymaganych zezwoleń i licencji), obsługę bieżących spraw korporacyjnych (np. zmiany umów spółki i statutów, przygotowywanie protokołów zgromadzeń wspólników jak i innych dokumentów towarzyszących podejmowaniu uchwał oraz udział w zgromadzeniach lub posiedzeniach organów Spółek), obsługę prawną przekształceń, łączenia się oraz likwidacji podmiotów gospodarczych, przygotowywanie wniosków upadłościowych i w postępowaniach restrukturyzacyjnych. Zapewniamy również wsparcie prawne na każdym etapie egzekwowania roszczeń: windykacji przedsądowej, kompleksową obsługę prawną postępowania sądowego, egzekucji komorniczej, pełny monitoring wierzytelności.

Prawo Karne Gospodarcze i Karne Skarbowe

Kancelaria doradza oraz reprezentuje Klientów (podejrzanych, oskarżonych, pokrzywdzonych oraz świadków) we wszystkich aspektach prawnych związanych z przebiegiem procesów karnych gospodarczych, w tym procesów karno-skarbowych. Zmiany w ustawodawstwie mające na celu uszczelnienie systemu podatkowego przekładają się na ilość wszczynanych przez organy podatkowe postępowań karnoskarbowych. Kancelaria specjalizuje się w prawie karnym skarbowym oraz szeroko rozumianym karnym gospodarczym zawsze szukając dla Klienta optymalnego rozwiązania celem należytej obrony jego praw, co przekłada się na skuteczną obronę w postępowaniach przygotowawczych prowadzonych przez prokuratorów, naczelników urzędów skarbowych, naczelników urzędów celnoskarbowych i inne organy uprawnione do prowadzenia tych postępowań, a także w postępowaniach sądowych zainicjowanych wniesionym aktem oskarżenia lub wnioskiem o ukaranie. Praktyka Kancelarii obejmuje m.in. prowadzenie spraw Klientów, którym zarzuca się popełnienie: oszustwa podatkowego, udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu wyłudzenia podatku VAT (karuzele podatkowe), wystawiania tzw. „pustych faktur”, nierzetelnego prowadzenia ksiąg podatkowych, fałszerstwa dokumentów i innych, gdzie wielokrotnie kluczowym aspektem jest instytucja tzw. idealnego zbiegu przepisów.

Prawo Administracyjne i Podatkowe

Kancelaria świadczy usługi także w zakresie prawa administracyjnego i podatkowego, w tym prawa budowlanego, gospodarki nieruchomościami, ochrony konkurencji i konsumenta, ochrony środowiska, działalności gospodarczej oraz prawa gospodarczego publicznego. Nasza Kancelaria Adwokacka zajmuje się doradztwem i reprezentacją w zakresie prawa administracyjnego oraz podatkowego na każdym ich etapie. Sporządzamy wioski, pisma, stanowiska, skargi, odwołania od decyzji i skargi administracyjne. Prowadzimy postępowania odwoławcze przed organami drugiej instancji, w tym przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym oraz skargowe przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Do najczęstszych spraw administracyjnych należą: wznowienie postępowań, stwierdzenie nieważności decyzji, podział i scalenie nieruchomości, wywłaszczenie, pozwolenie na budowę, zmiana imienia lub nazwiska, a także wszelkie sprawy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (w tym o podleganie ubezpieczeń, wysokość emerytury etc.). W zakresie prawa podatkowego prowadzimy postępowania dotyczące wszystkich rodzajów zobowiązań publicznoprawnych, w tym w szczególności w sprawach dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych, osób prawnych oraz podatku od towarów i usług.

Prawo Rodzinne i Spadkowe

Kancelaria z wyjątkową dbałością oraz delikatnością prowadzi wszelkie sprawy z zakresu prawa rodzinnego, w tym między innymi sprawy o rozwód, separację, alimenty, podział majątku, ograniczenie bądź pozbawienie władzy rodzicielskiej, uregulowanie kontaktów z dzieckiem, uznanie i zaprzeczenie ojcostwa, przysposobienie, częściowe bądź całkowite ubezwłasnowolnienie, ustanowienie opieki bądź kurateli, postępowania w sprawach nieletnich. Kancelaria współpracuje także z prywatnym detektywem, którego działania niejednokrotnie ułatwiły prowadzone już przez nas postępowania sądowe w zakresie dowodzenia okoliczności istotnych dla sprawy, np. winy w postępowaniach o rozwód. Oferujemy także kompleksowe prowadzenie spraw spadkowych takich jak, stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku (w tym ze zniesieniem współwłasności), zachowek, testament, zabezpieczenie spadku, odwołanie darowizny, uchylenie aktu poświadczenia dziedziczenia, uchylenia albo zmiana postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Kancelaria zawsze wsłuchuje się w potrzeby Klientów dążąc do wypracowania optymalnego rozwiązania problemu. Nasza pomoc wielokrotnie pomogła naszym klientom z powodzeniem ustalić rzeczywiste składniki majątku lub spadku, co miało następnie wpływ na przyjęcie określonej strategii w prowadzonym postępowaniu.

Prawo Medyczne

Kancelaria zapewnia Państwu wszechstronną pomoc prawną w zakresie szeroko rozumianego prawa medycznego. Reprezentujemy również pacjentów. Swoją ofertę kierujemy zarówno do podmiotów leczniczych, lekarzy, ale także pacjentów i osób poszkodowanych przez tzw. ”błędy medyczne”. Obsługujemy zarówno publiczne, jak i niepubliczne podmioty lecznicze oferując: pełną i kompleksową obsługę prawną, obejmującą bieżące doradztwo prawne, obsługę korporacyjną, windykację należności, reprezentację przed sądami i organami administracji itd., reprezentowanie w postępowaniach przed Narodowym Funduszem Zdrowia oraz w sporach z tym funduszem, obsługę prawną przy zawieraniu umów z NFZ oraz innych umów, związanych z działalnością leczniczą, sporządzanie projektów dokumentacji związanej z prowadzoną działalnością leczniczą, obsługę w zakresie sporów sądowych, w tym w sporach sądowych z pacjentami o błędy w sztuce lekarskiej, obsługę w zakresie postępowań administracyjnych oraz kontrolnych, oraz obsługę w zakresie rejestracji podmiotów leczniczych. Lekarzom, w ramach obsługi indywidualnej, oferujemy reprezentację przed sądami w sprawach cywilnych i karnych dotyczących odpowiedzialności za błędy w sztuce lekarskiej. Nasz zespół reprezentuje lekarzy także w postępowaniach dyscyplinarnych przed organami samorządu lekarskiego. Pacjentom oferujemy pomoc prawną w zakresie dochodzenia roszczeń przeciwko szpitalom i innym podmiotom leczniczym. Ofertę kierujemy w szczególności do pacjentów zakażonych w placówkach leczniczych bakteriami, wirusami lub grzybami oraz pacjentów, którzy doznali krzywdy wskutek nieprawidłowo przeprowadzonych zabiegów medycznych. Oferujemy również pomoc w realizacji zagwarantowanych pacjentowi ustawowo praw, w tym prawa do dokumentacji medycznej.

Prawo Bankowe

Kancelaria oferuje swoje usługi i pełne wsparcie we wszelkich sprawach, w których przeciwnikiem procesowym jest Bank lub inna instytucja finansowa, zarówno w tzw. sprawach frankowych jak i wszystkich, w których konieczne jest wejście w szeroko rozumiany spór z tymi podmiotami. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw wynikłych na tle świadczenia usług finansowych. prawy tego typu, z uwagi na swą specyfikę, w tym najczęściej znaczną wartość dochodzonych roszczeń, wymagają od prawnika specjalistycznej wiedzy. Prawnicy kancelarii sporządzają pozwy przeciwko bankom lub innym instytucjom rynku finansowego, mediują w sporach z ww., prowadzą negocjacje, zarówno na rzecz przedsiębiorców, firm oraz jak i osób fizycznych (konsumentów). Oferta Kancelarii obejmuje nie tylko reprezentację w postępowaniach sądowych, ale także pomoc w sprawach dotyczących restrukturyzacji zadłużenia (negocjacje z bankiem), w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych, doradztwie przy skomplikowanych windykacjach, związanych ze stosowaniem klauzul abuzywnych w umowach z konsumentami, weryfikacją prawnych form zabezpieczeń umów kredytowych pod kątem prawidłowości ich ustanowienia, odpowiedzialnością instytucji finansowych (prowadzenie spraw przeciwko bankom m.in. dochodzenie zwrotu środków pobranych z rachunku na skutek wykonania nieautoryzowanej transakcji płatniczej, z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu kredytu, klauzul abuzywnych z tytułu zaniedbań w sferze informacyjnej), przestępstwami bankowymi.

 

Windykacja

Kancelaria dążąc do osiągnięcia celu świadczy na zlecenie Klientów windykację w każdej w formie i każdego rodzaju, w tym windykację miękką, twardą, w tym polubowną, sądową, egzekucyjną niezależnie od formy praw do wierzytelności (powiernicza, powiernicza z zaliczką, na zlecenie, etc.). Ofertę kierujemy zarówno do firm, spółek i przedsiębiorców w zakresie zarządzania, windykacji i obrotu należnościami, ale także do Klientów indywidualnych, chcących odzyskać należne im pieniądze. Powierzając sprawę windykacji w nasze ręce, mają Państwo gwarancję jak najbardziej efektywnych negocjacji z dłużnikami, wysoką skuteczność, niejednokrotnie nawet już na etapie polubownym, a wszystko z zachowaniem obowiązujących przepisów prawnych i elementarnych zasad etyki zawodowej i moralności, stosowanych w branży windykacji. Jesteśmy w stanie odzyskać należności zarówno od firm, jak i od osób prywatnych, nie tylko w kraju, ale też za granicą. W ramach działalności kancelarii zapewniamy: monitoring wierzytelności, gwarantujący Państwu pełną kontrolę nad terminowością płatności ze strony kontrahentów, prowadzimy polubowną windykację, mającą na celu odzyskanie wierzytelności na drodze przedsądowej, polegające głównie na ustaleniu niezbędnych danych dłużnika, nawiązanie kontaktu, ustalenie warunków i terminów spłaty, a w razie niepowodzenia negocjacji-wystosowania wezwania do zapłaty, a w przypadku nieskutecznej windykacji polubownej zapewniamy kompleksową obsługę windykacji sądowej i komorniczej, obejmującej na kolejnych etapach postępowania: przygotowanie pozwu, złożenie go we właściwym sądzie, monitorowanie i nadzór przebiegu postępowania sądowego, uzyskanie tytułu wykonawczego przeciwko nieuczciwemu kontrahentowi. W przypadku windykacji komorniczej, sporządzamy wniosek egzekucyjny i monitorujemy czynności komornicze.

Odszkodowania

Medyczne, Szkody Górnicze, Komunikacyjne i inne

Kancelaria prowadzi postępowania związane z dochodzeniem roszczeń finansowych pomagając zarówno w sprawach o odszkodowanie, zadośćuczynienie będących formą rekompensaty za poniesione szkody majątkowe i krzywdy, jak i w sprawach rent alimentacyjnych, opieki osób trzecich, rent uzupełniających, zadośćuczynienia po stracie osoby bliskiej, odszkodowań i rent po stracie osoby bliskiej. Odpowiednie zidentyfikowanie i przyporządkowanie roszczeń jest kluczowe w kontekście prawidłowego określenia przysługujących poszkodowanemu roszczeń i dalszego ich dochodzenia od zobowiązanego. Zapoznając się z Państwa Sprawą Kancelaria przedstawia obiektywną ocenę szans na uzyskanie odszkodowania lub zadośćuczynienia i przedstawi zidentyfikowane ryzyka prowadzenia sprawy w oparciu o przedłożoną do analizy dokumentację, jak i informacje przekazane podczas spotkania z zespołem Kancelarii. Oferta skierowana jest zarówno do osób poszkodowanych jak i osób, przeciwko którym skierowano roszczenia odszkodowawcze. Pomagamy Klientom w sporządzaniu wniosku o wypłatę roszczenia finansowego (wniosku o wypłatę odszkodowania) lub kierujemy właściwe wnioski w imieniu klienta. Bierzemy udział w negocjacjach ugodowych. Sporządzamy odwołania od decyzji ubezpieczyciela, a w razie potrzeby kierujemy sprawę na drogę postępowania sądowego zapewniając w tym zakresie kompleksową i profesjonalną obsługę.

RODO: Ochrona Danych Osobowych i AML

Kancelaria świadczy specjalistyczne usługi w zakresie procedur RODO jak i AML zarówno poprzez prowadzenie szkoleń, audytów, opracowywania i wdrażania koncepcji dopasowanych do indywidualnych potrzeb Klienta zapewniając kompleksowe, adekwatne i interdyscyplinarne podejście, w szczególności w zakresie dwóch bardzo ważnych obszarów, tzn. ochrony danych osobowych oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, które wchodzą w skład systemu compliance w organizacjach. W odniesieniu do przedsiębiorstw compliance oznacza taką jego organizację, poprzez stworzenie odpowiedniej struktury i stosowanie właściwych środków, która zredukuje do możliwego minimum ryzyko wystąpienia w przedsiębiorstwie wszelkich nieprawidłowości. Obecnie stosowane jest podejście oparte na ryzyku (risk-based approach). To każdy z podmiotów zobowiązany do stosowania przepisów musi zidentyfikować potencjalne obszary, w których istnieje większe lub mniejsze zagrożenie prania pieniędzy, finansowania terroryzmu lub naruszenia przetwarzania danych osobowych. Ocena ryzyka powinna zostać przeprowadzona proporcjonalnie do skali oraz rodzaju działalności, a następnie należy wdrożyć takie działania ograniczające, procedury oraz inne środki bezpieczeństwa, które zminimalizują zidentyfikowane wcześniej ryzyka i niebezpieczeństwa. Pomagamy zarówno w opracowaniu niezbędnej w tym zakresie dokumentacji, ale także oferujemy przeprowadzenie audytu oraz szkolenia celem zmaksymalizowania działań podejmowanych przez zobowiązanych, a mających na celu realizację obowiązków między innymi: identyfikacji oraz weryfikacji tożsamości klientów, osób upoważnionych oraz beneficjentów rzeczywistych (art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o AML), przetwarzania wszelkich informacji, które instytucje obowiązane otrzymują od sygnalistów (art. 53 ustawy o AML), ustalenia, czy klient lub beneficjent rzeczywisty zajmują eksponowane stanowisko polityczne (PEP).

Prawo Pracy

Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu szeroko rozumianego prawa pracy zarówno na zlecenie Pracodawców, Pracowników jak i zakładowych organizacji związkowych, obejmujące nie tylko dochodzenie roszczeń, ale także opracowanie niezbędnej dokumentacji, procedur oraz standardów. Oferta Kancelarii Adwokackiej w zakresie Prawa pracy obejmuje doradztwo, reprezentację w sądach i pełną obsługę prawną. Zajmujemy się regulowaniem stosunków między pracodawcą a osobą zatrudnianą. Zapewniamy pomoc merytoryczną w kwestiach pozasądowych, jak i reprezentowanie Klientów przed organami administracyjnymi i stosownymi sądami w sprawach praw i obowiązków stron, regulowanych Kodeksem pracy oraz innymi ustawami i aktami wykonawczymi. Wsparcie świadczone jest również osobom wykonującym pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. Oferujemy pomoc prawną również w przypadku legalizacji zatrudnienia cudzoziemców. Oferujemy między innymi prowadzenie spraw o przywrócenie do pracy, odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, mobbing, molestowanie, nierówne traktowanie. Pomagamy Klientom w sprawach, w których zostali bezzasadnie ukarani przez Pracodawcę karą dyscyplinarną. Pomagamy także w również prowadzenie spraw o zapłatę należnego, a niewypłaconego przez pracodawcę wynagrodzenia za pracę oraz za pracę w godzinach nadliczbowych, a w przypadku stosowania umowy cywilnoprawnej zamiast umowy o pracę prowadzimy procesy o ustalenie istnienia stosunku pracy. Przygotowujemy i opiniujemy umowy o pracę, kontrakty menedżerskie, umowy o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej oraz inne dokumenty związane z nawiązywaniem stosunku pracy. Doradzamy również w zakresie wyboru najbardziej optymalnego sposobu nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy. W zakresie pomocy pracodawcom sporządzamy regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania oraz inne wewnętrzne przepisy prawa pracy, a nadto świadczymy usługi wynikające z postępowania pojednawczego. Posiadamy szeroką wiedzę pozwalającą na opiniowanie czynności z zakresu prawa pracy związanych ze zwalnianiem pracowników.